Zavrieť menu

Problematika vrátenie tovaru, výmen tovarov a reklamácií

Mám obavy, že zle odhadne odtieň?

Nemusíte mať žiadne obavy tovar, u ktorého nie je porušená hygienická pečať a nenesie známky použitia, máte možnosť vymeniť za iné (prvýkrát ZADARMO), alebo v zákonnej lehote bez udania dôvodu vrátiť.
 

Nesedí mi odtieň, aký je postup pri výmene tovaru?

Ak nie ste s prijatým tovarom spokojná a vlasy chcete vymeniť za iný odtieň, prípadne iný typ, neporušujte hygienickú pečať a kontaktujte našich Zákaznické centrum.

Výmenu vlasov vykonáme okamžite a to nasledujúci deň od nášho prevzatia Vašej spätné zásielky Výmena bude uznaná len u tovaru nepoužitého, ktoré nebolo rozbalené alebo skúšané na hlave. V opačnom prípade nemožno výmenu uznať. Z hygienických dôvodov (tiež by ste si nedala na hlavu vlasy, ktoré niekto nosil pred Vami a ide o rovnaký typ tovaru ako spodná bielizeň alebo intímne pomôcky) nemožno po použití vlasového predĺžení tovar vymeniť ani uznať náhradu za vrátenie tovaru v zákonnej 14-dňovej lehote, pretože nemožno tento tovar uviesť do pôvodného stavu, je pre nás ďalej nepredajné a väčšinou je likvidované.

Postup pre výmenu tovaru:

a) nahláste nášmu Zákazníckemu centre, telefonicky na +420 733 180 550, lebo emailem: podpora@svetovezbozi.cz, že máte záujem o výmenu tovaru a uvedie o ktoré nový tovar máte záujem
b) nepoužité zboží v původním stavu zašlete pojištěným balíkem na adresu:

VERNER Vision s.r.o., Mírová 502/38, 703 00, Ostrava Vítkovice, do balíčka prosíme vložte tento Formulár pre výmenu tovaru,ktorý urýchli výmenu.

c) nepoužitý tovar v pôvodnom stave môžete vymeniť aj osobne na vyššie uvedenej adrese

Tovar nesplnil moje očakávania, aký je postup pri vrátení tovaru v zákonnej lehote 14 dní?

Po prevzatí tovaru od prepravcu doporučujeme tovar prehliadnuť a skontrolovať. Ak nie ste s prijatým tovarom spokojná máte nárok v 14 - dňovej lehote vrátiť nepoužitý tovar bez udania dôvodu. V tomto prípade u vlasového predĺženia neporušujte hygienickú pečať a kontaktujte naše Zákaznické centrum.

Tovar, ktorý chcete odosielať v rámci odstúpenia od kúpnej zmluvy späť na našu adresu v žiadnom prípade nesmie byť použité spôsobom, znehodnocujúcim tento tovar pre následný predaj. Napríklad porušenej hygienické plomby u vlasových predĺženie (pečate, pásky, gumičky), musí byť nepoškodený a kompletný vrátane príslušenstva ak obsahuje, pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, ušpinené, poškodené alebo čiastočne opotrebované, je spotrebiteľ povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia § 1833 Občianskeho zákonníka nahradiť v peniazoch. To znamená že, bude plnenie spotrebiteľovi vyplatené v zníženej hodnote zodpovedajúcej stavu a opotrebenie tovaru, kedy sme nútení odpočítať najmä hodnotu nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu pokiaľ je to možné. (Nový obalový materiál produktu, atď.)

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že najmä u vlasových predĺženia v dôsledku porušenia hygienických plomb, neodbornou manipuláciou atď. Sa môže zníženie kúpnej ceny v určitých prípadoch vyšplhať až na výške 90% ceny plnenia.

Tovar prosím zašlite na našu adresu poistenú zásielkou a uchovajte doklad o podaní pre prípad nedoručenie prepravcom.

Tovar neposielajte na dobierku, nebude prebrané.

Postup pre vrátenie tovaru:

a) nepoužitý tovar v pôvodnom stave zašlite poisteným balíkom na adresu:

VERNER Vision s.r.o., Mírová 502/38, 703 00, Ostrava Vítkovice, do balíčku  vložte tento
 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLOUVY
 


 

VÝŇATOK Z OBCHODNÝCH PODMIENOK TÝKAJÚCI SA VRÁTENIE TOVARU A REKLAMÁCIÍ

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím tým lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ďalej o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu ao dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Kupujúci z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, o dodaní novín, periodík alebo časopisov. Vzhľadom k povahe tovaru - spodná bielizeň je Kupujúci povinný skúšať si tovar na čistú bielizeň, má povinnosť zachovať visačky tovaru a obalu na účely odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výmeny tovaru. Vzhľadom k povahe tovaru - vlasov, vlasových predĺžení a clip in vlasov nemá Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade rozbalenia alebo vyskúšanie tohto tovaru na hlave.

 5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v odseku 5.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote podľa predchádzajúcej vety, a to na Kontaktnú adresu Predávajúceho, či na Kontaktný email Predávajúceho.

 5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods 5.2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

 5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

 5.5. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa ods 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (I) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (II) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (III) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

 5.7. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 5.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

 5.9. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

 5.10. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj keď nemôže byť tovar navrátené pre svoju povahu poštou. Predávajúci je oprávnený započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru na kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť Kupujúcemu vrátené.

 5.11. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).

 5.12. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

 6. Zodpovednosť za vady a reklamačný rád

 6.1. Práv Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • 6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • 6.2.2. sa tovar hodia na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • 6.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • 6.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • 6.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

 6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim , alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 6.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 6.5. Práva z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktný adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

 6.6. Reklamačný poriadok

 6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č 634/1995 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 6.6.2. U každého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. U kozmetických produktov je dátum minimálnej trvanlivosti uvedený slovami "Spotrebujte do ...". Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedené na obale výrobku, ktorého minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov. U týchto výrobkov je použitý symbol otvorenej nádobky na krém, vnútri ktorého je údaj o dobe, po ktorú je možné výrobok po otvorení používať, napríklad, ak je v symbole otvorenej nádobky uvedené 12M, znamená to, že krém je nutné spotrebovať do 12-tich mesiacov od otvorenia.

 6.6.3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu možno odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľnej chyby má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom sú doručené, okrem prípadov ustanovených zákonom. Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

 6.6.4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

 6.6.5. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, keď bol tovar doručený na adresu Predávajúceho.

 6.6.6. Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia; u vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu. Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, veľkosti, dizajnu a farby tovaru sú u remeselne a remeselne zhotovovaných produktov prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu.

 6.6.7. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 •  Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne​​.
 • Pre oznámenia reklamácie môže Kupujúci využiť reklamačný formulár, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie vo webovom rozhraní obchodu.
 • Doručenie reklamovaného tovaru na adresu miesta podnikania Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je nutné priložiť kópiu dodacieho listu alebo faktúry s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

6.6.8.Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, poprípade nedbanlivosť.

 

 

Body za každý nákup

Oplatí sa registrovať?

Rozhodne áno! Registrovaný zákazník získava za každý nákup bonusové body na darčeky, zľavy alebo ďalšie

Bezpečný a overený nákup

 • Svetový Tovar nájdete na GLAMI.sk
Nastavení Cookies
Cookies

Aby vám išlo surfovanie na našich stránkach ako po masle, povoľte prosím cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, o tých ďalších sa môžete rozhodnúť sami.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Ads