Zavrieť menu

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu SVETOVÝ TOVAR od našej spoločnosti:

VERNER Vision s.r.o., se sídlom Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00, Ostrava, Česká Republika
IČ: 25864793
DIČ: CZ25864793                                        

zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 23284

Adresa pre doručovanie:

SVĚTOVÉ ZBOŽÍ
VERNER Vision s.r.o.
Mírová 502/38, 703 00 Ostrava -  Vítkovice, Česká Republika
(ďalej len „Kontaktná adresa“)

Adresa elektronickej pošty:

info@svetovytovar.sk (ďalej len "Kontaktný email")

Telefon:                                                  

(+420) 605 918 558 (ďalej len "Kontaktný telefón“)

1. Za aké vady tovaru odpovedáme?

1.1. Ako predávajúci odpovedáme za to, že vám bol dodaný to tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v primeraným množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • odpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvality, ktorú pre daný typ tovaru stanovuje platné a účinné právne predpisy; a
 • nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavené dokumenty a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.

Ďalej odpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

1.2. Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5   Všeobecných obchodných podmienok.
1.3. Pokiaľ sa chyba tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2. Aká je záručná doba?

2.1. U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba. U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

2.2. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je u veci podliehajúce skaze uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dáta.

U kozmetických produktov je dátum minimálnej trvanlivosti sa slovami "Spotrebujte do ...". Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedené na obale výrobku, ktorého minimálna trvanlivosť presahuje tridsať mesiacov. U týchto výrobkov je použitý symbol otvorenej nádobky na krém, vnútri ktorého je údaj o dobe, počas ktorej možno liek po otvorení používať; napr. ak je v symbole otvorenej nádobky uvedené 12M, znamená to, že krém je nutné spotrebovať do dvanástich mesiacov od otvorenia.

2.3. Vezmite na vedomie, že vlasy majú obmedzenú životnosť vyplývajúce z ich povahy. Životnosť vlasov je uvedená na webovom rozhraní. Počas tejto životnosti sa zaväzujeme, že tovar bude spôsobilé na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Zároveň vás upozorňujeme, že je zachovanie obvyklých vlastností počas životnosti jednotlivých produktov závislé na dodržiavanie odporúčané starostlivosť o predĺžené vlasy, ktorá je dostupná → TU

2.4. V prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovaru užívať, tj. Najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

3.1. Vaše práva z chybného plnenia sa riadi Občianskym zákonníkom ČR, najmä § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2. V súlade s uvedenými ustanoveniami vám náleží najmä nasledovné práva:

a) Doplnenie toho, čo chýba

Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dojednané, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

b) Zľava z kúpnej ceny

Pokiaľ pri prevzatí tovaru existovala na tovar vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo chybnej časti tovaru

Výmenu tovaru alebo chybnej časti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je nadmerné k povahe vady (tj. Najmä v prípade, kedy nie je možná bezprostrednej oprava veci) a pokiaľ sa nejedná len o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru vám nepatrí v prípade, že je chybná len časť (súčasť) tovaru. Pokiaľ v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.

Požadovať výmenu tovaru nemôžete u tovaru použitého alebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

d) Oprava veci

Pokiaľ je možné tovar opraviť, patrí vám právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás okamžite informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

e) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

 • dodanie chybné alebo nekompletné veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • sa na tovar vyskytne väčší počet chýb (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných nedostatkov, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie / nenastoliame nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3.3. Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali. Výnimkou sú prípady, keď:

 • došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • ste použili vec ešte pred objavením vady;
 • ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo nekonaním; alebo
 • ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do
 • výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

4. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

4.1. Práva z chybného plnenia vám neprináleží, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

4.2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (v prípade vlasov môže dochádzať napríklad k vlnenia, točenie, strate pôvodného lesku a farby);
 • vady použité veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ho prevzali;
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena;
 • chyby spôsobené nesprávnym skladovaním, nesprávnym užívaním tovaru alebo nedodržaním návodu; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci (hlavne tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

4.3. O vadu vlasov sa nejedná najmä v prípade, že:

 • došlo pôsobením rôznych vonkajších javov (napr. umývaním, česaním, žehlením a pod.) k zmene pôvodného tvaru alebo farby vlasov;
 • ste použili nesprávny postup pri údržbe vlasov;
 • sa vlasy samovoľne vysušujú; alebo
 • dochádza k vypadávaniu a vyčesávanie vlasov.

5. Ako postupovať pri reklamácii?

5.1. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. 
5.2. Reklamácie prijímame v našom sídle.

Pokiaľ máte záujem o opravu veci a v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia (záručnom liste) je uvedená osoba určená na opravu, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližším.

5.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybnej časti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla (príp. na adresu osoby určené k oprave), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničenie;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybavenie reklamácie podľa zákonných podmienok. 

5.4. Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.5. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6. Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.7. Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Reklamačný protokol na stiahnutie → Reklamačný protokol

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 3. 2017.

 

Body za každý nákup

Oplatí sa registrovať?

Rozhodne áno! Registrovaný zákazník získava za každý nákup bonusové body na darčeky, zľavy alebo ďalšie

Bezpečný a overený nákup

 • Svetový Tovar nájdete na GLAMI.sk
Nastavení Cookies
Cookies

Aby vám išlo surfovanie na našich stránkach ako po masle, povoľte prosím cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, o tých ďalších sa môžete rozhodnúť sami.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
 • Google Ads